Úvod |  Přihlásit


Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Impea s.r.o. a jemu přidruženému obchodu e-PARFUMERIE.cz a jeho zákazníků – kupujících.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Údaje uvedené na webových stránkách e-PARFUMERIE.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Firma Impea s.r.o. a jemu přidružená e-PARFUMERIE.cz, dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či prodejna prodávajícího.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím. Pro případ osobního odběru je internetová objednávka pouze nezávazná a kupní smlouva vzniká až v provozovně při vlastním odběru zboží.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objenávky v případě chyby při typování ceny.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách e-PARFUMERIE.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po uhrazení dobírky nebo připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v provozovně (prodjením skladě) Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za poštovné na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – odešle hned následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné odeslat do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

VII. Dopravní podmínky, způsob úhrady a poštovné

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny:
a) poštou ve formě obchodního nebo profi balíku – zdarma při odběru nad 1.000,- Kč včetně DPH v ostatních případech 70,- Kč
c) osobním odběrem zboží - 0 Kč

Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny:
a) dobírkou – 0,- Kč
b) převodem z účtu na účet oproti zálohové faktuře – 0,- Kč
c) platbou v hotovosti, kartou při osobním odběru – 0,- Kč

Kupující je povinnen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit poště. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena uvnitř balíku.

Na základě předchozí osobní domluvy je možné provést doručení a úhradu i jiným zákazníkem požadovaným způsobem.

Veškěré zboží nedoručujeme do Slovenské Republiky.

VIII. Reklamace

Místem uplatnění reklamace je provozovna internetového obchodu e-PARFUMERIE Fügnerova 1126, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 661 526
  od 8:00 do 14:00 hod v pracovní dny.

V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží po reklamaci k zákazníkovi na vlastní náklady.

K reklamovanému zboží je nutné kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním neporušeném obalu bez známek používání a musí být kompletní, včetně všech náležitostí.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

IX. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5) na dodávku novin, periodik a časopisů
6) spočívající ve hře nebo loterii

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

XI. Storno objednávky

Závaznou objednávku zboží je možné stornovat, nejpozději však do 24 hodin od provedení závazné objednávky kupujícím na e-mailové adrese: objednavky@e-parfumerie.cz. Současně je nutné uvést číslo objednávky, která má být stornována. Stornování položek objednávky je platné až po potvrzení přijetí žádosti o stornování závazné objednávky prodávajícím a splněním výše uvedených podmínek kupujícím.

Nákupní řád je platný od 1. 1. 2008 a nahrazuje předchozí verze.

zpět
Tvorba Eshopu